Download hier de Algemene Voorwaarden.

Download hier de aanvulling Algemene Voorwaarden voor online lessons security.

Download NSKS General Regulations here.

Algemene Voorwaarden                                        1 januari 2021
– zie en lees ook Artikel 10 A COVID-REGELS

Artikel 1 – Algemeen
a. De Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu, hierna te noemen NSKS, verzorgt cursussen, workshops, trainingen en de vierjarige op HBO Niveau Beroepsopleiding tot Shiatsu therapeut. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de NSKS gedane aanbiedingen en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende levering van diensten betreffende cursussen, opleidingen, trainingen en workshops.

b. De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers, hierna te noemen “cursist”, aan één van de aangeboden diensten.

Artikel 2 – Bepalingen opleiding
a. Toelatingseisen voor cursisten van de NSKS voor de diverse niveaus van de beroepsopleiding:

Niveau 1
Cursisten worden gescreend door Alan Nash voordat toegang wordt verleend tot de opleiding. Er zijn geen specifieke toelatingseisen voor dit niveau; doorzettingsvermogen en interesse zijn voldoende. Na het volgen van de zes lesweekenden kan aan het tentamen/examen worden deelgenomen. Als het tentamen/examen met goed gevolg is afgelegd ontvangt de cursist een certificaat. Niet verplicht op niveau 1, maar wel sterk aangeraden volgt de cursist ook vijf diagnoseavonden of één diagnoseweekend.

Niveau 2
Cursisten kunnen doorstromen naar/instromen bij niveau 2 zodra niveau 1 is voldaan, of als zij de nodige certificaten en/of kennis beschikken. Na het volgen van de zes lesweekenden kan aan het tentamen/examen worden deelgenomen. Als het tentamen/examen met goed gevolg is afgelegd ontvangt de cursist een certificaat. Niet verplicht op niveau 2, maar wel sterk aangeraden volgt de cursist ook vijf diagnoseavonden of één diagnoseweekend.

Niveau 3
Cursisten kunnen doorstromen naar/instromen bij niveau 3 zodra niveau 2 is voldaan, of als zij de nodige certificaten en/of kennis beschikken. Na het volgen van de zes lesweekenden kan aan het tentamen/examen worden deelgenomen. Als het tentamen/examen met goed gevolg is afgelegd ontvangt de cursist een certificaat. Niet verplicht op niveau 3, maar wel sterk aangeraden volgt de cursist ook vijf diagnoseavonden of één diagnoseweekend.

Niveau 4
Cursisten kunnen doorstromen naar /instromen bij niveau 4 zodra niveau 3 is voldaan, of als zij de nodige certificaten en/of kennis beschikken. Na het volgen van de twaalf lesdagen kan aan het tentamen/examen worden deelgenomen. Als het tentamen/examen met goed gevolg is afgelegd en de cursist in totaal twintig diagnoseavonden of vier diagnoseweekenden heeft gevolgd én het vereiste 300 praktijk-/behandeluren die hij/zij – gedurende de vierjarige opleiding heeft gemaakt – inlevert, ontvangt de cursist een certificaat.
In verband met de acceptatie door de aangesloten Beroepsverenigingen worden er eisen gesteld aan de 300 praktijk-/behandeluren die door de cursist dient te worden ingeleverd. Voor de 300 behandeluren dient de cursist de door de NSKS verstrekte praktijkformulieren te gebruiken. Het formulier is bij het lesmateriaal toegevoegd dat door de NSKS aan de student wordt uitgereikt. De vragen die zijn gesteld, dienen dan zo veel mogelijk te worden opgevolgd, ingevuld en beantwoord. Tevens dient het behandelformulier door de behandelende persoon te worden ondertekend. Vergeet vooral niet de uren te vermelden hoelang je bezig bent geweest met de persoon. Het is niet toegestaan om behandelingen aan directe familieleden te vermelden als zijnde behandeluren. De uren die op de oefenavonden zijn gemaakt, mogen worden meegenomen als behandeluren omdat deze uren onder toezicht zijn uitgevoerd.

Instromen
Het is mogelijk voor cursisten van buiten de Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu in te stromen in de opleiding. Na overleg van al behaalde certificaten of diploma’s en ervaring wordt een plaatsing geadviseerd in de opleiding. Dit alles zal worden behandeld in een persoonlijk gesprek met de nieuwe cursist.

Tentamens/Examens
Iedere cursist die wil deelnemen aan het tentamen/examen, dient het daarvoor bestemde examenformulier uiterlijk 1 maand vóór het tentamen/examen in te leveren bij het secretariaat. De tentamen-/examenkosten voor Niveau 1/2/3 bedragen € 75,–. De kosten voor Niveau 4 bedragen € 85,– voor twee onderdelen. Het tentamen/examen bestaat uit twee onderdelen: het theorie- en het praktijkgedeelte. De kosten voor het herexamen van Niveau 4 bedragen € 45,– per onderdeel.
Dit bedrag dient uiterlijk 1 maand voor het tentamen/examen te worden overgemaakt op de bankrekening van de NSKS – IBAN NL38ABNA 05684 25502 t.n.v. A.L. Nash o.v.v. tentamen/examen.

Het deelnemen aan het tentamen/examen is voor de cursist verplicht om verder te kunnen naar het volgende niveau. Het belangrijke punt van deze toetsen is om erachter te komen of de onderwerpen die in de klas worden behandeld, zijn begrepen door de cursist. Tevens zijn de toetsen het bewijs voor de docent om inzicht te krijgen wat de sterke en minder sterke punten zijn van de cursist. Hiermee heeft de docent inzicht in de kennis van de cursist om hem/haar in het volgende niveau van goed advies te kunnen voorzien en te ondersteunen. Kortom: je hoeft niet te slagen voor de toetsen Niveau 1, 2 en 3 om door te kunnen stromen naar het volgende niveau mits je de 6 lesweekenden en de 5 diagnoseavonden/één diagnoseweekend hebt gevolgd.

b. Modules:

De NSKS hanteert een modulair onderwijssysteem en een geïntegreerd lesprogramma. Om het volwaardige Diploma NSKS Shiatsu op HBO Niveau Opleiding te behalen dient de cursist verplicht deel te nemen aan de volgende onderdelen (intern 56 ECTS totaal, zie KTNO):

 • Vier studiejaren; 24 weekenden; 288 studiebelastinguren
 • Vier examens van de 4 gevolgde opleidingen
 • Minimaal 20 diagnoseavonden of 4 diagnoseweekenden
 • 1 Meridiaan Seminar
 • 1 Lunteren (verblijf) Seminar
 • 1 Moxa Seminar
 • Medicinaal/Macrobiotisch Kook Seminar
 • Medische Basis Kennis (MBK) op HBO Niveau * (Extern te volgen. Zie shiatsu.nl voor aangesloten Beroepsverenigingen).

* Indien de cursist in een beroepsopleiding MBK op HBO niveau heeft opgedaan die voldoet aan de PLATO eisen en door CPION is geaccrediteerd, dan behoeft er geen aanvullende opleiding gevolgd te worden. De NSKS dient een kopie van de behaalde certificaten en/of diploma te ontvangen. Als het examen met goed gevolg is afgelegd en er is voldaan aan de gestelde eisen, ontvangt de cursist het diploma en is dan officieel gekwalificeerd Shiatsu therapeut.

c. Afwezigheid melding

 • De cursist dient vooraf het secretariaat op de hoogte te stellen van het verzuim van een les of lesweekend, ongeacht de oorzaak van het verzuim. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden van het inhalen van de les. Het niet bijwonen van de lessen dient een uitzondering zijn.
 • Het missen van lessen betekent uitsluiting van deelname aan het tentamen/examen van het niveau waaraan wordt deelgenomen.
 • Het bijwonen van gemiste dagdelen of weekenden kan alleen plaatsvinden indien in het desbetreffende in te halen weekend minder dan 18 cursisten aanwezig zijn (niveau 1, maximaal 20 cursisten).
 • Bij het niet voortijdig afzeggen van een lesdag of ongeacht de reden, vervalt het recht op de gemiste lesdag of weekend zonder betaling in te halen in een ander lesweekend.
 • Voor het inhalen van een lesweekend wordt een toeslag van € 160,– in rekening gebracht. Deze dient voor aanvang van het inhaal weekend te zijn voldaan. Bij niet nakoming van de betaling wordt de toegang tot het lesweekend geweigerd.
 • Het is niet toegestaan een dag of weekend in te halen zonder voorafgaand overleg met het secretariaat. Indien de cursist toch aanwezig is, behoudt de NSKS zich het recht voor om de toegang tot de lessen te weigeren.

  Afwezigheid melding Basiscursus

 • De cursist van de basiscursus dient zich bij verzuim (ongeacht de redenen) tijdig af te melden voor een lesavond.
 • Bij lessen van Anushka Hofman meldt de cursist zich bij haar af (telefonisch of per email).
 • Bij lessen van Alan Nash meldt de cursist zich slechts af bij het secretariaat (telefonisch of per email).
 • Cursisten die zich tijdig hebben afgemeld kunnen met vooraf verkregen toestemming van de docent, de lessen inhalen op dinsdagavond of woensdagavond.

d. Overige bepalingen opleiding:

 • Om eventueel verder letsel te voorkomen dient elke cursist die bepaalde ziektes hebben of andere lichamelijke en/of geestelijke afwijkingen dit bij aanvang van de opleiding of cursus bekend te maken. Per studiejaar geldt een door de NSKS bepaald minimum aantal cursisten en een maximum van 18 cursisten, met uitzondering van niveau 1, daar geldt een maximum van 20 cursisten.
 • De NSKS behoudt zich het recht voor om cursisten die de lessen verstoren, het schoolterrein als een bron van cursisten of patiënten zien, toegang tot het schoolterrein te weigeren. Er wordt géén restitutie van betaalde lesgelden verleend.
 • De NSKS verstrekt eenmalig diploma’s en/of certificaten, kopieën van deze documenten worden niet verstrekt.
 • Het is mogelijk voor cursisten om lesweekenden extra te volgen, mits er plaats is. De kosten bedragen € 160,– per lesweekend. Cursisten die de lesweekenden nog niet gevolgd hebben, krijgen voorrang op cursisten die de lesweekenden al een keer gevolgd hebben.
 • Het totaalaantal te volgen diagnoseavonden voor het behalen van een Diploma is 20. Cursisten die vanaf Niveau 2 instromen dienen hieraan eveneens te voldoen.

Artikel 3 – (Les)materialen/Auteursrecht
– Aan te schaffen boeken en overige materialen zijn voor rekening van de cursist. Zie voor meer informatie de volledige boekenlijst.
– Op het verstrekte lesmateriaal heeft de NSKS het auteursrecht. Kopiëren ten behoeve van derden is niet toegestaan.

Artikel 4 – Modulair studeren
De NSKS biedt cursisten de mogelijkheid om te leren in modules. Cursisten en therapeuten van buiten de NSKS kunnen zich inschrijven voor losse seminars en cursussen (bij- en nascholingsmogelijkheden).

Artikel 5 – Accreditatie Instituut
De NSKS is goedgekeurd op inhoud van het lesmateriaal en geaccrediteerd op hbo-niveau door de Stichting Accreditatie Instituut KTNO – Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen te Eindhoven.

Dit betekent dat de NSKS Opleiding wordt erkend door de Beroepsorganisaties en Verenigingen die zijn aangesloten bij de KTNO en alle door de NSKS aangeboden seminars zijn ook goedgekeurd als na- en bijscholing.

De lijst met de aangesloten Beroepsorganisaties en Verenigingen vind je op de website van de KTNO; hier is de link Zoeken (ktno.nl).

Cursisten die bij de NSKS de vierjarige opleiding met goed gevolg hebben afgerond, kunnen zich bij één van deze Beroepsorganisaties e/o Verenigingen aansluiten. De NSKS biedt géén garantie voor acceptatie. De NSKS raadt alle cursisten aan de mogelijkheden na te gaan bij de verscheidene Beroepsorganisaties en Verenigingen. Het zorgverzekeringsveld is continu aan verandering onderhevig en zo dus ook de criteria voor erkende Beroepsorganisaties & Verenigingen en Opleidingen­.

Artikel 6 – Dojo huisregels

 • De cursist dient op tijd op het schoolterrein aanwezig te zijn zodat alle algemene en persoonlijke voorbereidingen kunnen worden getroffen voordat de lessen beginnen.
 • Bij te laat binnenkomen, dient de cursist geruisloos plaats te nemen achter in de zaal (indien de les dit toelaat).
 • Tijdens de les wordt van studenten een respectvolle houding verwacht. Stoorzenders worden gevraagd te vertrekken.
 • Tijdens de meditatie is binnenkomen ongepast. De cursist dient in een andere ruimte te wachten tot de meditatie ten einde is.
 • In de Dojo wordt niet gegeten (ook geen kauwgom), gedronken of gerookt.
 • Tassen en mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de Dojo ruimte. Deze kunnen in de kleedruimte worden geplaatst.
 • De cursist dient te zorgen voor schone/verzorgde sportkleding van katoen dus geen synthetisch materiaal (bij voorkeur zwart/wit combinatie).
 • Eigendommen van de NSKS (dekens, thermoskannen, kopjes, glazen, stoelen etc.) blijven op het schoolterrein. Het is niet toegestaan deze naar buiten te nemen.
 • Aan het eind van een les of lesweekend dienen de rustruimtes en Dojo opgeruimd en schoon te worden achtergelaten.
  • Iedere cursist heeft de verantwoordelijkheid om de door hen gebruikte matten, futons, dekens, kussens netjes op te vouwen en terug te zetten/leggen in de Dojo.
  • In de Dojo dienen de judomatten te worden aangeschoven en gedweild.
  • In de lunchruimte wordt verwacht dat al het gebruikte servies wordt afgewassen en teruggeplaatst in de daarvoor bestemde kasten en lades.
  • Per lesweekend hebben 3 cursisten corveedienst voor het afwassen en schoonmaken van lunchruimte en Dojo. Van de cursisten wordt verwacht onderling af te spreken wie in welk weekend corveedienst heeft.

Artikel 7 – Hygiëne
Cursisten dienen tijdens de lessen te voldoen aan algemeen aanvaarde normen voor lichaamshygiëne. Indien de cursist besmettelijke aandoeningen heeft (bijvoorbeeld voetschimmel) dient hij/zij de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. De voorkeur gaat uit naar kleding van katoen in kleuren zwart en/of wit.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
De NSKS draagt zorg voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar cursisten. Zie voor meer informatie de privacy en cookie verklaring. De NSKS werkt volgens de standaarden aangegeven in de AVG.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden
De minimale aanbetaling van het inschrijfgeld voor de opleiding bedraagt € 350,– en wordt betaald bij aanmelding voor de opleiding. Uw plaats voor de opleiding is dan gereserveerd.

Voor cursus, workshop, opleiding en elke andere activiteit moet het cursusgeld zijn ontvangen uiterlijk één maand voor aanvang van de betreffende cursus/opleiding. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op een plaats in de cursus/opleiding maar blijft het cursusgeld verschuldigd. Annulering is mogelijk tot één maand voor aanvang van de cursus/opleiding. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Bij niet tijdige annulering blijft het openstaande bedrag aan cursusgeld verschuldigd en vervalt het recht op restitutie. Voor alle cursussen, opleiding, seminars en tentamens/examens geldt dat het gehele lesgeld één maand voor aanvang betaald dient te zijn. Een uitzondering hierop is het Lunteren (verblijf) Seminar (zie onder volgend kopje voor specificaties van betalingsvoorwaarden Lunteren).

 • Bij de opleiding geldt een korting van € 45,– indien het totale lesgeld in één keer een maand voor de aanvang van het eerste lesweekend wordt voldaan.
 • Het is mogelijk een betalingsregeling te krijgen, mits ruim van tevoren aangevraagd bij het secretariaat. Het lesgeld dient binnen drie maanden na aanvang van het leerjaar betaald te zijn. Het inschrijfgeld bedraagt dan € 435,–; het totale lesgeld is € 1.235,–. Wanneer de cursist de opleiding of cursus wil afbreken nadat deze is begonnen, dan is de cursist het volledige lesgeld aan de NSKS verschuldigd.
 • Bij het niet tijdig of niet betalen van lesgelden, behoudt de NSKS zich het recht voor de cursist de toegang tot het schoolterrein te weigeren.
 • Het volgen van een extra weekend kost € 160,–.
 • Op het schoolterrein is géén gelegenheid tot betaling. Betalingen vinden plaats bij het secretariaat of per bank.
 • Alle kosten die gemaakt worden bij het innen van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de cursist.
 • Diagnoseavonden kunnen per avond (€ 39,50) of per weekend (€ 185,–) betaald worden per bank rek. no. IBAN NL38ABNA 05684 25502. Zie Artikel 10 A

Lunteren Seminar at The Hague
Het Lunteren Seminar wordt voorlopig voortgezet in Den Haag in onze Dojo aan de Hendrik Zwaardercroonstraat 197-199. Indien de maatregelen van de overheid worden versoepeld zal dit Lunteren Seminar plaatsvinden van vrijdag 2 juli t/m woensdag 7 juli 2021 (6 achtereenvolgende dagen). We starten om 10.00 uur en we eindigen om 17.00 uur; neem je eigen lunchpakket meer. De kosten voor dit Seminar bedragen € 550,00 per persoon. Dit bedrag is inclusief het inschrijfgeld van € 300,–.

Artikel 10 – Annulering en restitutie
Opleiding en seminars
De NSKS restitueert gelden alleen in het geval van ziekte, welke is geverifieerd door een officiële doktersverklaring en schriftelijke goedkeuring van het secretariaat. Zie Artikel 10 A

 • Bij het annuleren van de opleiding of seminar tot vier weken voor aanvang kan restitutie van de lesgelden worden verleend onder aftrek van administratiekosten; d.i. 15% van alle reeds betaalde lesgelden.
 • Bij het annuleren van de opleiding of seminar binnen vier weken voor aanvang wordt géén restitutie verleend van de betaalde lesgelden. Wel kan binnen 12 maanden na annulering alsnog deel worden genomen aan de opleiding of seminar.
 • Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden (email) bij het secretariaat.
 • Bij het tussentijds stoppen van een cursus/opleiding kan binnen 18 maanden worden deel genomen aan de cursus/opleiding. Restitutie van lesgelden wordt niet verleend in geval van het voortijdig stoppen van de cursus/opleiding (ongeacht de reden).
 • Er wordt géén restitutie verleend van betaald lesgeld voor een diagnoseavond/-weekend. Deze seminars worden meerdere keren per jaar gegeven en kunnen op een later moment worden gevolgd. Bij afmelding i.v.m. ziekte kan de gemiste diagnoseavond of diagnoseweekend in overleg met het secretariaat worden ingehaald. Zie Artikel 10 A

Artikel 10 A – Annulering tijdens Coronavirus Covid-19 of een ander virus

Indien de NSKS genoodzaakt is haar deuren te sluiten vanwege het Coronavirus Covid-19 of een ander virus waardoor de NSKS de komende periode geen lesweekenden, lesavonden en/of diagnose seminars kan geven die door de NSKS reeds waren ingepland en opgestart, wordt door de NSKS free restitutie van betaalde lesgelden e/o cursusgelden verleend. Wel worden gemiste lessen Online aangeboden via ZOOM LIVE en/of YOUTUBE.

Lunteren Seminar at The Hague
Voor het Seminar in Lunteren in Den Haag geldt géén restitutie van het inschrijfgeld. Tevens vindt er géén restitutie plaats van betaald lesgeld (inclusief inschrijfgeld) bij afmelding binnen 4 weken voor aanvang van dit Lunteren Seminar of bij afmelding op de dag van de aanvang van het Lunteren Seminar. De NSKS behoudt het recht om het Lunteren Seminar te annuleren en te verschuiven naar een volgend Lunteren Seminar als er minder dan 20 aanmeldingen zijn. De cursisten die het volledige bedrag al hebben voldaan, nemen deel aan het volgende Seminar tegen de oude prijs. Restitutie van gelden wordt hierbij niet verleend.

Basic course
Voor basiscursussen wordt geen restitutie van lesgelden verleend. Zie Artikel 10 A

Overig
Indien een cursist door de directie de toegang tot het schoolterrein is ontzegd, geschiedt er géén restitutie van betaalde lesgelden.

De NSKS behoudt te allen tijde het recht om een seminar, cursus, workshop, training of elk andere activiteit te annuleren. De cursisten die al betaald hebben krijgen daarbij de mogelijkheid om de eerstvolgende editie aan te sluiten. Bij prijsverhogingen mogen deze cursisten voor de oude prijs aansluiten. Restitutie van gelden wordt hierbij niet verleend.

Artikel 11 – Inschrijvingen
Bij volledig – naar waarheid – invullen van het inschrijfformulier, gaat de cursist akkoord met de Algemene Voorwaarden van de NSKS, ook wanneer deze ‘online’ verstuurd wordt.

Artikel 12 – Richtlijnen Praktijk Tarieven
a. Richtlijn tarieven voor een Shiatsu consult in de praktijk van cursisten en de Shiatsu-therapeuten

 • 1e jaar: minimaal € 10,- per uur (vrienden en familie gratis)
 • 2e jaar: minimaal € 15,- per uur
 • 3e jaar: minimaal € 25,- per uur
 • 4e jaar: minimaal € 35,- per uur

Privélessen bij Alan Nash
Iedere cursist of therapeut kan, met een patiënt, waar hij/zij zelf therapeutisch niet verder mee komt, een privéles boeken bij Alan Nash. Zie Artikel 10 A

b. Materialen
Het is met schriftelijke instemming van de NSKS mogelijk om de school te vermelden op folder en/of poster materiaal voor cursisten. Daarbij dient de cursist te vermelden in welk jaar van de beroepsopleiding de cursist actief is. Na afronding van de opleiding mag men vermelden dat men therapeut is als aan de gestelde eisen is voldaan.

Afgestudeerde Shiatsu therapeuten
Na het behalen van het Therapeuten – Diploma worden de naam en telefoonnummer van de therapeut desgewenst opgenomen in de brochure van de Beroepsopleiding en op de website www.shiatsu.nl van de NSKS. De NSKS verzoekt haar therapeuten volledige inzet en motivatie om zich verder te verdiepen in de Oosterse Geneeskunst Shiatsu. Techniek, praktijkleer en ervaring is zeer zinvol en tevens noodzakelijk om vermeld te blijven worden.

Artikel 13 – Eigendomsrecht

 • Het is cursisten niet toegestaan foto en/of video-opnamen te maken in op het schoolterrein voor privé gebruik of publicatie zonder toestemming van de directie.
 • Het is cursisten niet toegestaan het schoolterrein te gebruiken als bron voor het werven van cliënten en/of cursisten voor eigen praktijk en/of cursussen.
 • Beeldmateriaal wordt gemaakt op het schoolterrein. Onder het portret recht zijn geen persoonlijke gegevens daaraan gekoppeld. Toestemming tot gebruik van beeld materiaal wordt via een formulier of via inschrijfformulieren gevraagd waardoor mensen ‘NEE’ mag vinken. In overeenstemming met de AVG worden hier geen namen aan gekoppeld.

Artikel 14 – Verzorgen van (basis)cursussen/demonstraties en Do-In

 • Cursisten kunnen slechts uit naam van de NSKS cursussen of demonstraties verzorgen indien zij schriftelijk toestemming hebben van de directie. Indien hieraan niet wordt voldaan, is de NSKS genoodzaakt juridische stappen te nemen.
 • Cursisten die, in naam van de NSKS, demonstraties organiseren, in welke vorm dan ook, zullen door de directie worden ondersteund en dienen de regels van de directie op te volgen om de kwaliteit van de NSKS te waarborgen. Indien cursisten hieraan niet voldoen zullen zij afstand moeten doen van de naam van de NSKS en lopen de kans geweigerd te worden als leerling van de NSKS.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 • De NSKS en haar docenten/assistenten stellen zich niet aansprakelijk met betrekking tot eventueel opgelopen letsel (lichamelijk, geestelijk, in welke vorm dan ook) binnen.
 • Studeren op de NSKS geschiedt geheel onder de eigen verantwoordelijkheid van de cursist.
 • De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen van cursisten en bezoekers.

Artikel 16 – Overige

 • De directie van de NSKS stelt de data en de tarieven van alle opleidingsactiviteiten vast. Zij heeft het recht deze te allen tijde te wijzigen.
 • Cursisten die studeren aan de NSKS en gebruik maken van het schoolterrein dienen zich te allen tijde te houden aan deze Algemene voorwaarden.
 • Door ondertekening van het – volledig naar waarheid ingevuld – inschrijfformulier (ook online) verklaart de cursist/cursist zich onvoorwaardelijk akkoord met de hiervoor vermelde voorwaarden.
 • Op alle aanbiedingen en diensten van de NSKS is het Nederlands Recht van toepassing.

 

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR KLASSIEKE SHIATSU | KvK (Den Haag) : 27156302 | Bank: IBAN NL38 ABNA 05684 25502 – t.n.v. A.L. Nash |