Download hier de Algemene Voorwaarden

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR KLASSIEKE SHIATSU | K.v.K. (Den Haag):27156302 |Bank: IBAN NL38 ABNA 05684 25502 – t.n.v. A.L. Nash

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
a. De Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu, hierna te noemen N.S.K.S., verzorgt cursussen, workshops, trainingen en de vierjarige op HBO Niveau Beroepsopleiding tot Shiatsu therapeut. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de N.S.K.S. gedane aanbiedingen en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende levering van diensten betreffende cursussen, opleidingen, trainingen en workshops.

b. De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers, hierna te noemen “cursist”, aan één van de aangeboden diensten.

Artikel 2 – Bepalingen opleiding
a. Toelatingseisen voor cursisten van de N.S.K.S. voor de diverse niveaus van de beroepsopleiding:

Niveau 1
Er zijn geen specifieke toelatingseisen voor dit niveau; doorzettingsvermogen en interesse zijn voldoende. Na het volgen van de zes lesweekenden kan aan het tentamen/examen worden deelgenomen. Als het tentamen/examen met goed gevolg is afgelegd en de cursist vijf diagnoseavonden of één diagnoseweekend heeft gevolgd, ontvangt de cursist een certificaat.

Niveau 2
Na het volgen van de zes lesweekenden kan aan het tentamen/examen worden deelgenomen. Als het tentamen/examen met goed gevolg is afgelegd en de cursist vijf diagnoseavonden of één diagnoseweekend heeft gevolgd, ontvangt de cursist een certificaat.

Niveau 3
Na het volgen van de zes lesweekenden kan aan het tentamen/examen worden deelgenomen. Als het tentamen/examen met goed gevolg is afgelegd en de cursist vijf diagnoseavonden of één diagnoseweekend heeft gevolgd, ontvangt de cursist een certificaat.

Niveau 4
Na het volgen van de zes lesweekenden kan aan het tentamen/examen worden deelgenomen. Als het tentamen/examen met goed gevolg is afgelegd en de cursist vijf diagnoseavonden of één diagnoseweekend heeft gevolgd én de vereiste 300 praktijk-/behandeluren die hij/zij – gedurende de vierjarige opleiding heeft gemaakt – inlevert, ontvangt de cursist een certificaat.

In verband met de acceptatie door de aangesloten Beroepsverenigingen worden er eisen gesteld aan de 300 praktijk-/behandeluren die door de cursist dient te worden ingeleverd.

Voor de 300 behandeluren dient de cursist de door de N.S.K.S. verstrekte praktijkformulieren te gebruiken. Het formulier is bij het lesmateriaal toegevoegd dat door de N.S.K.S. aan de student wordt uitgereikt. De vragen die zijn gesteld, dienen dan zo veel mogelijk te worden opgevolgd, ingevuld en beantwoord. Tevens dient het behandelformulier door de behandelende persoon te worden ondertekend. Vergeet vooral niet de uren te vermelden hoelang je bezig bent geweest met de persoon. Het is niet toegestaan om behandelingen aan directe familieleden (man, vrouw of kind) te vermelden als zijnde behandeluren. De uren die op de oefenavonden zijn gemaakt, mogen worden meegenomen als behandeluren omdat deze uren onder toezicht zijn uitgevoerd.

Instromen
Het is mogelijk voor cursisten van buiten de Nederlands School voor Klassieke Shiatsu in te stromen in de opleiding. Na overleg van al behaalde certificaten of diploma’s en ervaring wordt een plaatsing geadviseerd in de opleiding. Dit alles zal worden behandeld in een persoonlijk gesprek met de nieuwe cursist.

Tentamens/Examens
Iedere cursist die wil deelnemen aan het tentamen/examen, dient het daarvoor bestemde examenformulier uiterlijk 1 maand voor het tentamen/examen in te leveren bij het secretariaat. De tentamen-/examenkosten voor Niveau 1/2/3 bedragen € 75,–. De kosten voor Niveau 4 bedragen € 85,– voor twee onderdelen. Het tentamen/examen bestaat uit twee onderdelen: het theorie- en het praktijkgedeelte. De kosten voor het herexamen van Niveau 4 bedragen € 45,– per onderdeel.
Dit bedrag dient uiterlijk 1 maand voor het tentamen/examen te worden overgemaakt op de bankrekening van de N.S.K.S. – IBAN NL38ABNA 05684 25502 t.n.v. Alan Nash o.v.v. tentamen/examen.

Het deelnemen aan het tentamen/examen is voor de cursist verplicht om verder te kunnen naar het volgende niveau. Het belangrijke punt van deze toetsen is om erachter te komen of de onderwerpen die in de klas worden behandeld, zijn begrepen door de cursist. Tevens zijn de toetsen het bewijs voor de docent om inzicht te krijgen wat de sterke en minder sterke punten zijn van de cursist. Hiermee heeft de docent inzicht in de kennis van de cursist om hem/haar in het volgende niveau van goed advies te kunnen voorzien en te ondersteunen. Kortom: je hoeft niet te slagen voor de toetsen Niveau 1, 2 en 3 om door te kunnen stromen naar het volgende niveau mits je de 6 lesweekenden en de 5 diagnoseavonden/één diagnoseweekend hebt gevolgd.

b. De N.S.K.S. hanteert een modulair onderwijssysteem en een geïntegreerd lesprogramma. Om het volwaardige Diploma N.S.K.S. Shiatsu op HBO Niveau Opleiding te behalen dient de cursist verplicht deel te nemen aan de volgende onderdelen:
 Vier studiejaren; 24 weekenden; 288 studiebelastinguren
 Vier examens van de 4 gevolgde opleidingen
 Minimaal 20 diagnoseavonden of 4 diagnoseweekenden
 1 Meridiaan Seminar
 1 Lunteren (verblijf) Seminar
 1 Moxa Seminar
 Medicinaal/Macrobiotisch Kook Seminar
 Medische Basiskennis op HBO Niveau * (Extern zie Website aangesloten Beroepsverenigingen).
* Indien de cursist in een beroepsopleiding medische basiskennis op HBO niveau heeft opgedaan die voldoet aan de PLATO eisen en door CPION is geaccrediteerd, dan behoeft er geen aanvullende opleiding gevolgd te worden. De N.S.K.S. dient een kopie van de behaalde certificaten en/of diploma te ontvangen. Als het examen met goed gevolg is afgelegd en er is voldaan aan de gestelde eisen, ontvangt de cursist het diploma en is dan officieel gekwalificeerd Shiatsu therapeut.

c. Afwezigheid melding
 De cursist dient vooraf het secretariaat op de hoogte te stellen van het verzuim van een les of lesweekend, ongeacht de oorzaak van het verzuim. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden van het inhalen van de les. Het niet bijwonen van de lessen dient een uitzondering zijn.
 Het missen van lessen betekent uitsluiting van deelname aan het tentamen/examen van het niveau waaraan wordt deelgenomen.
 Het bijwonen van gemiste dagdelen of weekenden kan alleen plaatsvinden indien in het desbetreffende in te halen weekend minder dan 18 cursisten aanwezig zijn (niveau 1, maximaal 20).
 Bij het niet voortijdig afzeggen van een lesdag of ongeacht de reden, vervalt het recht op de gemiste lesdag of weekend zonder betaling in te halen in een ander lesweekend.
 Voor het inhalen van een lesweekend wordt een toeslag van € 160,– in rekening gebracht. Deze dient voor aanvang van het inhaal weekend te zijn voldaan. Bij niet nakoming van de betaling wordt de toegang tot het lesweekend geweigerd.
 Het is niet toegestaan een dag of weekend in te halen zonder voorafgaand overleg met het secretariaat. Indien de cursist toch aanwezig is, behoudt de school zich het recht voor om de toegang tot de lessen te weigeren.

Afwezigheid melding Basiscursus
 De cursist van de basiscursus dient zich bij verzuim (ongeacht de redenen) tijdig af te melden voor een lesavond.
 Bij lessen van Anushka meldt de cursist zich bij haar af (telefonisch of per email).
 Bij lessen van Alan meldt de cursist zich af bij het secretariaat (telefonisch of per email).
 Cursisten die zich tijdig hebben afgemeld kunnen met vooraf verkregen toestemming van de docent, de lessen inhalen op dinsdagavond of woensdagavond.

d. Overige bepalingen opleiding:
 Cursisten die bepaalde ziektes hebben of andere lichamelijke en/of geestelijke afwijkingen dienen dit bij aanvang van de opleiding of cursus bekend te maken. Dit om toekomstig letsel te voorkomen.
 Per studiejaar geldt een minimum van 12 cursisten en een maximum van 18 cursisten, met uitzondering van niveau 1, daar geldt een maximum van 20 cursisten.
 De school behoudt zich het recht voor om cursisten die de lessen verstoren, de school als een bron van cursisten of patiënten zien, toegang tot de school te weigeren. Er wordt géén restitutie van betaalde lesgelden verleend.
 De N.S.K.S. verstrekt eenmalig diploma’s en/of certificaten, kopieën van deze documenten worden niet verstrekt.
 Het is mogelijk voor cursisten om lesweekenden extra te volgen, mits er plaats is. De kosten bedragen € 160,– per lesweekend. Cursisten die de lesweekenden nog niet gevolgd hebben, krijgen voorrang op cursisten die de lesweekenden al een keer gevolgd hebben.
 Het totaal aantal te volgen diagnoseavonden voor het behalen van een Diploma is 20. Cursisten die vanaf Niveau 2 instromen dienen hieraan eveneens te voldoen.

Artikel 3 – (Les)materialen/Auteursrecht
 Aan te schaffen boeken en overige materialen zijn voor rekening van de cursist.
 Op het verstrekte lesmateriaal heeft de N.S.K.S. het auteursrecht. Kopiëren ten behoeve van derden is niet toegestaan.

Artikel 4 – Modulair studeren
De N.S.K.S. biedt cursisten de mogelijkheid om te leren in modules. Cursisten en therapeuten van buiten de school kunnen zich inschrijven voor losse seminars en cursussen (bij- en nascholingsmogelijkheden).

Artikel 5 – Accreditatie Instituut
De N.S.K.S. is als positief beoordeeld/goedgekeurd op inhoud van het lesmateriaal en geaccrediteerd door de Stichting Accreditatie Instituut KTNO.
De vierjarige N.S.K.S. Shiatsu op HBO Niveau Opleiding is goedgekeurd door de Beroepsverenigingen:
 NVST
 BATC
 LVNG
 VBAG
 NWP.

Alle door de N.S.K.S. aangeboden Seminars zijn, als Bij- en Nascholingsonderdelen, goedgekeurd door de Beroepsverenigingen: TCG ZHONG; BATC; NVST; LVNG; VBAG en NWP.

Cursisten die bij de N.S.K.S. de vierjarige opleiding met goed gevolg hebben afgerond, kunnen zich bij één van deze Beroepsverenigingen aansluiten. De N.S.K.S. biedt géén garantie voor acceptatie.

Artikel 6 – Dojo huisregels
 De cursist dient op tijd op school aanwezig te zijn zodat alle algemene en persoonlijke voorbereidingen kunnen worden getroffen voordat de lessen beginnen.
 Bij te laat binnenkomen, dient de cursist geruisloos plaats te nemen achter in de zaal (indien de les dit toelaat).
 Tijdens de les wordt van studenten een respectvolle houding verwacht. Stoorzenders worden gevraagd te vertrekken.
 Tijdens de meditatie is binnenkomen ongepast. De cursist dient in een andere ruimte te wachten tot de meditatie ten einde is.
 In de Dojo wordt niet gegeten (ook geen kauwgom), gedronken of gerookt.
 Tassen en mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de Dojo ruimte. Deze kunnen in de kleedruimte worden geplaatst.
 De cursist dient te zorgen voor schone/verzorgde sportkleding van katoen dus geen synthetische materiaal (bij voorkeur zwart/wit combinatie).
 Eigendommen van de school (dekens, thermoskannen, kopjes, glazen, stoelen etc.) blijven binnen de school. Het is niet toegestaan deze naar buiten te nemen.
 Aan het eind van een les of lesweekend dienen de rustruimtes en Dojo opgeruimd en schoon te worden achtergelaten.
o Iedere cursist heeft de verantwoordelijkheid om de door hen gebruikte matten, futons, dekens, kussens netjes op te vouwen en terug te zetten/leggen in de Dojo.
o Per lesweekend hebben 3 cursisten corvee dienst voor het afwassen en schoonmaken van lunchruimte en Dojo. Van de cursisten wordt verwacht onderling af te spreken wie in welk weekend corvee dienst heeft.
o In de Dojo dienen de judomatten te worden aangeschoven en gedweild.
o In de lunchruimte wordt verwacht dat al het gebruikte servies wordt afgewassen en terug geplaatst in de daarvoor bestemde kasten en lades.

Overnachtingsmogelijkheden in Dojo
Cursisten die van ver komen en van de Dojo ruimte gebruik willen maken om te overnachten dienen dit van te voren aan te geven en af te spreken met het secretariaat van de N.S.K.S. De school biedt deze mogelijkheid aan als extra service voor haar cursisten. Voor deze extra service dient de cursist aan de school een kleine vergoeding te betalen van € 35,–. Verder dient de cursist een borg van € 100,– te betalen; hiervoor dient een formulieren te worden ingevuld en ondertekend. Na betaling van de borg en ondertekening van het formulier ontvangt de cursist de sleutel van de school. Na afloop van het lesweekend op zondag levert de cursist de sleutel bij de N.S.K.S. in, daarna ontvangt de cursist de borg retour. Bij verlies van de sleutel dient de cursist € 100,– aan de N.S.K.S. te betalen voor de vervanging van een nieuwe slot/sleutel.

Artikel 7 – Hygiëne
Cursisten dienen tijdens de lessen te voldoen aan algemeen aanvaarde normen voor lichaamshygiëne. Indien de cursist besmettelijke aandoeningen heeft (bijvoorbeeld voetschimmel) dient hij/zij de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
De school draagt zorg voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar cursisten.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden
Het inschrijfgeld voor de opleiding bedraagt € 350,– en wordt betaald bij aanmelding voor de opleiding. Uw plaats voor de opleiding is gereserveerd.
Voor cursus, workshop, opleiding en elke andere activiteit moet het cursusgeld te zijn ontvangen uiterlijk één maand voor aanvang van de betreffende cursus/opleiding. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op een plaats in de cursus/opleiding maar blijft het cursusgeld verschuldigd. Annulering is mogelijk tot één maand voor aanvang van de cursus/opleiding. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Bij niet tijdige annulering blijft het cursusgeld verschuldigd en vervalt het recht op restitutie.
Voor alle cursussen, opleiding, seminars en tentamens/examens geldt dat het gehele lesgeld één maand voor aanvang betaald dient te zijn. Een uitzondering hierop is het Lunteren (verblijf) Seminar (zie betalingsvoorwaarden Lunteren).
 Bij de opleiding geldt een korting van € 45,– indien het totale lesgeld in één keer een maand voor de aanvang van het eerste lesweekend wordt voldaan.
 Het is mogelijk een betalingsregeling te krijgen, mits ruim van tevoren aangevraagd bij het secretariaat. Het lesgeld dient binnen drie maanden na aanvang van het leerjaar betaald te zijn. Het inschrijfgeld bedraagt dan € 435,–; het totale lesgeld is € 1.235,–. Wanneer de cursist de opleiding of cursus wil afbreken nadat deze is aangevangen, dan is de cursist het volledige lesgeld aan de N.S.K.S. verschuldigd.
 Bij het niet tijdig of niet betalen van lesgelden, behoudt de school zich het recht voor de cursist de toegang tot de school te weigeren.
 Het volgen van een extra weekend kost € 160,–.
 In de school is géén gelegenheid tot betaling. Betalingen vinden plaats bij het secretariaat of per bank.
 Alle kosten die gemaakt worden bij het innen van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de cursist.
 Diagnoseavonden kunnen per avond (€ 39,50) of per vijf avonden (€ 185,–) betaald worden per bank rek. no. IBAN NL38ABNA 05684 25502.

Lunteren (verblijf) Seminar
Voor het Lunteren (verblijf) Seminar dient het inschrijfgeld van € 300,– direct te worden voldaan, na ontvangst van onze briefbevestiging. Het restant bedrag van € 445,– dient uiterlijk eind januari te zijn betaald in verband met de optie en de volle boekingen van het Landhuis. Indien op de laatste dag van januari een aantal betalingen binnen komen op onze bankrekening dan zijn twee belangrijke toepassingen van kracht, n.l. de transfertijd tussen de twee banken en de tijd dat het geld op onze bankrekening wordt overgeboekt. Verder gelden de voorwaarden die in onze brieven genoemd/vermeld zijn. De student draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de betaling/overboeking die plaats vindt e/o plaats heeft gevonden met haar/zijn bankier.

Artikel 10 – Annulering en restitutie
Opleiding en seminars
 Bij het annuleren van de opleiding of seminar (behalve het Lunteren verblijf seminar) tot vier weken voor aanvang kan restitutie van de lesgelden worden verleend onder aftrek van administratiekosten; d.i. 15% van alle reeds betaalde lesgelden.
 Bij het annuleren van de opleiding of seminar (behalve het Lunteren verblijf seminar) binnen vier weken voor aanvang wordt géén restitutie verleend van de betaalde lesgelden. Wel kan binnen 18 maanden na annulering alsnog deel worden genomen aan de opleiding of seminar.
 Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden (email) bij het secretariaat.
 Bij het tussentijds stoppen van een cursus/opleiding kan binnen 18 maanden worden deel genomen aan de cursus/opleiding. Restitutie van lesgelden wordt niet verleend in geval van het voortijdig stoppen van de cursus/opleiding (ongeacht de reden).
 Er wordt géén restitutie verleend van betaald lesgeld voor een diagnoseavond/-weekend. Deze seminars worden meerdere keren per jaar gegeven en kunnen op een later moment worden gevolgd.
 Bij afmelding i.v.m. ziekte kan de gemiste diagnoseavond of diagnoseweekend in overleg met het secretariaat worden ingehaald.

Seminar (verblijf) Lunteren
Voor het Seminar in Lunteren geldt géén restitutie van het inschrijfgeld. Tevens vindt er géén restitutie plaats van betaald lesgeld (inclusief inschrijfgeld) bij afmelding binnen 12 weken voor aanvang van het Lunteren (verblijf) Seminar of bij afmelding op de dag van de aanvang het Lunteren (verblijf) Seminar.

Basiscursus
Voor basiscursussen geldt géén restitutie van betaalde lesgelden bij afmelding binnen twee weken voor aanvang.

Overig
Indien een cursist door de directie de toegang van de school is ontzegd, geschiedt er géén restitutie van betaalde lesgelden.

Artikel 11 – Inschrijvingen
Bij volledig – naar waarheid – invullen van het inschrijfformulier, dus ook informatie over lichamelijke klachten e/o specifieke ziekten vermelden, gaat de cursist akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu, ook wanneer deze ‘online’ verstuurd wordt.

Artikel 12 – Richtlijnen Praktijk Tarieven
a. Richtlijn tarieven voor een Shiatsu consult in de praktijk van cursisten en de Shiatsu-therapeuten:
– 1e jaar: minimaal € 10,- per uur (vrienden en familie gratis)
– 2e jaar: minimaal € 15,- per uur
– 3e jaar: minimaal € 25,- per uur
– 4e jaar: minimaal € 35,- per uur
Consulten met eigen patiënten bij Alan Nash
Iedere cursist of therapeut kan, met een patiënt, waar hij/zij zelf therapeutisch niet verder mee komt, een consult boeken bij Alan Nash.

b. Materialen:
Eisen aan het foldermateriaal van de cursist: vermeld de school waar je bij aangesloten bent en in welk jaar van de beroepsopleiding je studeert. Na afronding van de opleiding mag men vermelden dat men therapeut is als aan de gestelde eisen is voldaan.
Afgestudeerde Shiatsu therapeuten
Na het behalen van het Therapeuten – Diploma worden de naam en telefoonnummer van de therapeut desgewenst opgenomen in de brochure van de Beroepsopleiding en op de website www.shiatsu.nl en www.shiatsudutch.com van de N.S.K.S. Het is verplicht jaarlijks aan bijscholing deel te nemen door middel van seminars, diagnoseavonden etc. De N.S.K.S. verzoekt haar therapeuten volledige inzet en motivatie om zich verder te verdiepen in de Oosterse Geneeskunst Shiatsu. Techniek, praktijkleer en ervaring is zeer zinvol en tevens noodzakelijk om vermeld te blijven worden.

c. Verantwoordelijkheid:
De school is niet verantwoordelijk voor cursisten die zich bij de uitoefening van hun praktijk niet houden aan de richtlijnen die door de N.S.K.S. worden voorgeschreven.

Artikel 13 – Eigendomsrecht
 Het is cursisten niet toegestaan foto en/of video-opnamen te maken in de school voor privé gebruik of publicatie zonder toestemming van de directie.
 Het is cursisten niet toegestaan de school te gebruiken als bron voor het werven van cliënten en/of cursisten voor eigen praktijk en/of cursussen.

Artikel 14 – Verzorgen van (basis)cursussen/demonstraties en Do-In
 Cursisten kunnen slechts uit naam van de N.S.K.S. cursussen of demonstraties verzorgen indien zij toestemming hebben van de directie. Indien hieraan niet wordt voldaan, is de N.S.K.S. genoodzaakt juridische stappen te nemen.
 Cursisten die in naam van de school demonstraties organiseren, in enige vorm dan ook, zullen door de directie worden ondersteund en dienen de regels van de directie op te volgen om de kwaliteit van de N.S.K.S. te waarborgen. Indien cursisten hieraan niet voldoen zullen zij afstand moeten doen van de naam van de N.S.K.S. en lopen de kans geweigerd te worden als leerling van de N.S.K.S.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
 De school en haar docenten/assistenten stellen zich niet aansprakelijk met betrekking tot eventueel opgelopen letsel (lichamelijk, geestelijk in welke vorm dan ook) binnen de school. Studeren op de N.S.K.S. geschiedt onder de eigen verantwoordelijkheid van de cursist.
 De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen van cursisten en bezoekers.

Artikel 16 – Overige
 De Directie van de N.S.K.S. stelt de data en de tarieven van alle opleidingsactiviteiten vast. Zij heeft het recht deze te allen tijden te wijzigen.
 Cursisten die studeren aan de N.S.K.S. en gebruik maken van de school dienen zich te allen tijde te houden aan de Algemene voorwaarden.
 Door ondertekening van het – volledig naar waarheid ingevuld – inschrijfformulier verklaart de cursist/cursist zich onvoorwaardelijk akkoord met de hiervoor vermelde voorwaarden.
 Op alle aanbiedingen en diensten van de N.S.K.S. is het Nederlands Recht van toepassing.