Website disclaimer voor www.shiatsu.nl

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.shiatsu.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Nederlandse School voor Klassiek Shiatsu, hierna te noemen NSKS. Deze disclaimer geeft aan onder welk voorbehoud de NSKS de informatie op deze website aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het NSKS secretariaat is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust te allen tijde bij de NSKS.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat de NSKS streeft naar een zo actueel en zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de NSKS te mogen claimen of te veronderstellen.

De NSKS streeft naar een zo actueel en zorgvuldig mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan de NSKS daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. De NSKS behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

De NSKS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar deze website via hyperlinks of anderzijds verwijst.

Wijzigingen 
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.shiatsu.nl op deze pagina.